Aluminijumske staklene fasade

Postoji nekoliko vrsta aluminijuskih staklenih fasada (klasične/kontinualne, strukturalne, polustrukturalne, panelne/element). Njihove razlike su kako vizuelne tako i funkcionalne. Zajedničko im je to što sa unutrašnje strane aluminijum se vidi u celosti. Širina profila od 50-80 mm dok dubina profila je uvek definisana statikom konstrukcije. Karakteristika aluminijumskih staklenih fasada je postizanje minimalno vidno konstrukcije aluminijuma. Aluminijumske staklene fasade spadaju u termičko vrhunski izolovane fasadne sisteme. Praksa ovakvih oblaganja zgrada potče još od 1930-tih godina prošlog veka i do danas se samo usavršavala imajući tendenciju da zadovolji standarde građevinske fizike. Projektovanje i izvođenje ovih fasada je izuzetno zahtevno u smislu osmišljavanja dreniranja sistema (razlikuje se od objekta do objekta) i rešenja termičkih linijsijskih gubitaka (energetska efikasnost).

Klasične/kontinualne Aluminijumske fasade su najzastupljenije fasade. Taj model fasade ima vidne profile sa spoljne strane tzv. dekorativne profile kod nas popularno nazvane “kapa“. Ti profili su vidni po horizontalnoj i vertikalnoj podeli i njihova širina iznosi obično 50mm. Prilikom definisanja ovakvih fasada se obično definiše i izgled „kape“.

Polustrukturalne aluminiumske fasade su vrste fasada sa vidnim aluminijumskim profilima sa spoljne strane. One se razlikuju od ostalih fasada po tome što imaju nezavisne aluminijumske ramove sa ispunom od stakla tzv. punioci i oni se motiraju u ranije formirani fasadni raster. Pri tome se formira fuga između dva rama širine 14-22mm a to definiše izbor sistema. U ovom tipu fasadnog sistema formirani ramovi mogu biti fiksni i otvorivi a da se pri tome vizuelno sa spoljašnje strane ne primeti razlika. Karakeristika ove fasade je dobra drenaža oborinskih voda i kondenza vode koja se pojavljuje usled razlike u temperaturi sa spoljne i unutrašnje strane.

Strukturalne aluminijumske fasade su vrste fasada koje sa spoljne strane nemaju vidne aluminijumske profile. Fugne koje se formiraju između fasadnih staklenih polja su zapunjene strukturalnim silkonskim lepkovima ili specijalnim sistemskim gumama EPDM kvaliteta. Ovaj tip fasade spada u ekskluzivne fasade. Zbog komplikovanosti izvođenja ovakvih fasada skuplji je od ostalih vrsta fasada. Karakteristika sistema je monolitan izgled gde su otvoriva krila gledano sa spoljne strane teško uočiva.

Panelne/element fasade su vrsta fasada koje su karakteristične njihovim načinom ugradnje. Paneli/elementi se formiraju radionički i kao takvi se ugrađuju na već montirane nosače na objektu. Njihova najčešća primena je na višespratnicama 10+ spratova (soliteri).