Usluge

Usluge koje pružamo su namenjene ivestitorima, arhitektama, izvođačima i proizvođačima.

Definišemo ulazne podatke vezane za ovu oblast, dajemo nacin primene sistemskog rešenja i implementacije istog u projektovano stanje. Razradujemo arhitektonske detalje prema stanju na objektu ili projektovanom stanju na osnovu traženih rešenja. Definišemo troškovnik prema sistemu fasade, stolarije, konstrukcije koji se primenjuje (po sistemu ta fasada može da košta…)
Pratimo radionicku izradu stolarije, fasada i konstrukcija prema tehnicko tehnološkoj dokumentaciji i standardima propisanima da bi se ispoštovao traženi zahtev.
Pratimo izvodenje projektovanog na licu mesta prema ranije datim detaljima i projektnoj dokumentaciji.

Projektovanje

Obuhvata projektovanje aluminijumskih staklenih fasada, fasadne stolarije, ventilirajuci fasada, fasada sa tackastim oslanjanjem, raznih fasadnih i krovnih konstrukcija estetkih detalja i slicno.
Izrada projekata za proizvodnju što podrazumeva kompletnu tehnicku i radionicku dokumentaciju.Izrada krojnih lista, lista optimizacije materijala, specifikacije prateceg materijala, specifikacija stakala i drugih ispuna.Izbor adekvatnog okova i sistema aluminijuma koji treba da se primeni na objektu.
Izrada projekta i pronalaženje tehnickog rešenja u saradnji sa arhitektom prema karakteristikama objekta.
Izrada statickih proracuna prema projektu.
Pracenje i uskladivanje traženih termickih vrednosti Uf, Ug, Uw.

Konsalting i tehnička podrška

Konsalting se primenjuje u slucaju kada je projekat radila duga projektantska firma.
Kada investitor, projektant ili izvodac želi da se konsultuje oko projekta koji je uraden ili treba da se radi. Jesu su li projektom predložena rešenja dobra, adekvatna da bi se primenila na objektu? Kako odredenii problem može da se prevazide, na koji nacin i slicno ?
Jesu li neki sistemi stolarije, fasada i drugih konstrukcija uraden prema standardu proizvodaca sistema stolarije ili neke druge sistemske konstrukcije?
Konsalting se izmedu ostalog primenjuje kao tehnicka podrške proizvodacu.
Kada se proizvodac susrece sa novim sistemom stolarije a ne želi da gubi dragoceno vreme za pronlaženje i sagledavanje tehnickih rešenja sistema.

Izrada ponuda

Izrada ponude za izradu transport i montažu:

 • Aluminijumske stolarije
 • Aluminijumskih staklenih fasada
 • Ventilisanih fasadnih sistema ( alubond, funder max, trespa, granitna kermika,eternit itd)
 • Staklenih krovova, staklenih bašti, nadstrešnica.
 • Raznih fasadnih obloga kao što su drvo, laminati, terkota i sl.

Ponude se rade po sistemu procene konkuretnosti u odnosu na druge ponudace na tržištu.
Ponude su sa kompletno sagledanim „skrivenim troškovima“.  
U mogucnosti smo da uradimo ponudu u svim aktuelnim sistemima na tržištu.

Nadzor

Podrazumeva da li je ugovoreni sistem stvarno i ugraden na vašem objektu.Dali su poštovana sistemska rešenja pri izradi da bi se dobio traženi kvalitet izvedenih radova.
Pracenje radova i kontrolu izvedenih radova na vašem objektu tj.da li je na vašem objektu poštovana procedura pri nacinu ugradnje fasadnih i drugih elemenata.
Jesu li  pravilno formirane i ugradene parne brane, hidro i termoizolacija na kriticnim mestima.
Da li se poštuje projektna dokumentacija i nacin implementacije gotovih elemenata na osnovu projektne dokumentacije.
Da li je projektantsko rešenje poštovano i primenjeno u podpunosti sagledavanjem eventualne tude greške i pronalaženje rešenja.

Energetski pasoš

Podrazumeva peporuku mera za utvrdivanje sistema radi sticanja enegetske efikasnosti koji treba da dobije vaš objekat. Energetska efikasnost omogucava dobijanje energetskog pasoša što je jedan od uslova pri dobijanja raznih olakšica koje ce se primenjivati u buducnosti.
Moderni objekti pri izgradnji se vode ovim pravilom.

Kada je rec o merama, pod energetskom efikasnošcu podrazumevaju se mere koje se primenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije. Bez obzira da li je rec o tehnickim ili netehnickim merama, ili o promenama u ponašanju, sve mere podrazumevaju isti, ili cak i viši, stepen ostvarenog komfora i standarda.
Najcešce mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja gubitaka energije i povecanja energetske efiksnosti su:

 • zamena neobnovljivih energenata obnovljivim
 • zamena energetski nefeikasnih portošaca efikasnim
 • izolacija prostora koji se greje
 • zamena dotrajale stolarije u prostorima koji se greju
 • ugradnja mernih i regulacionih uredaja za potrošace energije
 • uvodenje tarifnih sistema od strane distributera koji ce podsticati štednju energije i sl.

Naš kadar je sertifikovan za izdavanje energetskog pasoša za vaš objekat.